Jedno anglické přísloví říká: Jistá je jenom smrt a daně.

Se zaplacením daně souvisí její přiznání. Pomohu vám s těmito přiznáními:

S daní z příjmu souvisí i přehledy o příjmech a výdajích pro sociální i zdravotní pojištění.

A také vás může oslovit Český statistický úřad s požadavkem na vyplnění dotazníku či výkazu. Netrapte se. Vyplním ho za vás.

Daň z příjmu právnických osob

Nejprve je třeba zavřít účetní knihy, sestavit závěrku, sestavit výkazy, daňové přiznání a následně podat, nejlépe elektronicky. Toto vše bude výsledkem vedení účetnictví,

Daň z příjmu fyzických osob

Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 (ze zaměstnání) pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců.

Pro rychlejší zpracování si připravíte:

 • přehled o příjmech a výdajích (pokud podnikáte a nezpracovával jsem vám podklady)
 • potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele (všech zaměstnavatelů, pokud jich v průběhu roku bylo více)
 • doklady a potvrzení snižující základ daně
  • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotékyči úvěru ze stavebního spoření
  • potvrzení o zaplacených darech (i jedno darování krve je dar ve výši 2000 Kč)
  •  potvrzení o zaplaceném životním pojištění
  • potvrzení o zaplaceném penzijním  připojištění nad hodnotu 12 000 Kč
  • a další (zaplacené školkovné, odborové příspěvky…)

Daň z přidané hodnoty

Povinnost odvádět DPH vzniká plátci, jehož obrat překročí 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (nebo i dříve). Toto je třeba hlídat. Totiž od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém byl obrat překročen se podnikající osoba plátcem DPH stává automaticky.

Plátců DPH se týkají dvě novinky, které začaly platit od 1. 1. 2016: podávat kontrolní hlášení a povinnost veškerá podání zasílat elektronicky.

Vyplním a odešlu elektronicky za vás.

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Povinnost podávat kontrolní hlášení vzniká 1. 1. 2016 všem registrovaným plátcům k DPH. Právnické osoby jej podávají vždy měsíčně, fyzické osoby podle termínu pro podání přiznání k DPH. 

Kontrolní hlášení lze podávat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Vyplním a odešlu elektronicky za vás.

Plátci DPH už jen elektronicky

Nově tedy vzniká plátcům povinnost podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronicky, a to u všech přiznání, která budou podávána po 1. lednu 2016. To znamená, že i daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015 musí být činěno výlučně elektronicky.

Odešlu elektronicky za vás.

Silniční daň

Silniční daň musíte zaplatit v případě, že používáte automobil k samostatné činnosti. Platí se pouze za měsíce, kdy byl automobil použit. Za každý kvartál, v němž byl automibil použit, je třeba zaplatit zálohu na silniční daň. Ta je splatná do 15. dne následujícího měsíce s výjimkou 4. kvartálu. Tedy:

 • do 15. dubna (na leden až březen)
 • do 15. července (na duben až červen)
 • do 15. října (na červenec až září)
 • do 15. prosince (na říjen a listopad)
 • s přiznáním k silniční dani doplatek za prosinec

Vyplním a odešlu elektronicky za vás.

Přehledy na sociální a zdravotní pojištění

Sociální pojištění

Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je (dle § 15 zákona č. 589/1992 Sb.) povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. V tomto přehledu se kromě daňového základu uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění. Tento tiskopis lze v zákonných lhůtách podat jako řádný či jako opravný.

Zdravotní pojištění

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tzn. do 2. května 2016, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna Přehled OSVČ, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.

I to pro vás udělám – máte to v ceně daňového přiznání.

Užitečné odkazy